สถิติการใช้งาน

    ERROR select * from classified_post where post_date='2019-09-18' and post_actived=1