FRANCO System ระบบบริหารงาน เช่าซื้อ ขายสินค้า จำนอง ขายฝาก จัดไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง เงินกู้ อัจฉริยะ

ลงประกาศเมื่อ 19 ม.ค. 2560 อัพเดทล่าสุด 17 พ.ย. 2560 10:21:59 น. เข้าชม 206 ครั้ง

รูปภาพประกาศ

รายละเอียดประกาศ

ด้วยเทคโนโลยี่ที่ทนัสมยั และขับเคลื่อนด้วย THAILAND 4.0  การรู้ข้อมลูก่อนใคร ย่อมท าให้ได้เปรียบ ทางธุรกิจ FRANCO System จึงเป็นระบบบริหารงาน เช่าซอื้ ขาย-เช่าสินค้า จ านอง ขายฝาก จัดไฟแนนซ์ ลิสซิ่ง เงินกู้ ล าดบัแรกๆ ที่บริษัทฯ จ าเป็นต้องมี  FRANCO System จะช่วยให้ค าตอบคณุว่า บริษัทฯจะได้ก าไรจากการลงทนุเท่าไหร่ สญัญาฉบับไหน ควรประนีประนอมยอมความ หรือจัดการขนั้เด็ดขาด สามารถรับทราบรายได้ในอนาคต และประมาณการรายได้ เพื่อการลงทนุ มีข้อมลูต่อรองกับลกูค้าเพื่อเพิ่มศกัยภาพในการบริหารธุรกิจ ทงั้ยังสร้างความพงึพอใจให้กับ ลกูค้า และสร้าง ความเชื่อมนั่ด้านการลงทนุเพื่อเพิ่มวิสยัทศัน์ให้กับผ้บูริหารเป็นอย่างดี จะท าให้ธุรกิจแข็งแกร่ง และสามารถ สร้างแผนการตลาดได้อย่างมนั่คง เราบริการให้ท่าน เสมือนเป็นห้นุส่วน ญาติมิตร ผ้รูับใช้ ที่ปรึกษา จนกว่า ธุรกิจจะส าเร็จติดลมบน ด้วยความรับผิดชอบอย่างจริงใจ บริษัท ทรู เทคโนโลยี จ ากัด  website : www.truemis.com  facebook : www.facebook.com/francosoftware ติดต่อ.คุณเลิศฤทธิ์ 085-8313881(true), 08007-25001(AIS), 084-6631113(dtac) email : franco@truemis.com; lertritt@truemis.com; lertritt@hotmail.com และ LineID : LERTRITT 

แสดงความคิดเห็น

ราคา 0 บาท

  • ผู้ลงประกาศ : FRANCO
  • ความต้องการ : ต้องการขาย
  • สภาพสินค้า : สินค้าใหม่
  • วันที่ลงประกาศ : 19 ม.ค. 2560
  • อัพเดทล่าสุด : 17 พ.ย. 2560 10:21:59 น.
  • ที่อยู่ : บริษัท ทรู เทคโนโลยี จำกัด
  • จังหวัด : ประกาศฟรี กรุงเทพมหานคร
  • เบอร์โทรศัพท์ : 0858313881
  • Email : franco@truemis.com